Hennie de Boer

Leave lytse Hennie.

Lekker yn 'e sinne sitte...

(juf) Hennie de Boer.

Hennie de Boer

Hennie de Boer is de twadde spiler, út it Sint Piter mearke 2017, dy't we de kommende wiken graach presintearje.

Se wie als lyts famke al in leave dogeniet. Se hald fan lekker yn 'e sinne sitte.

Hennie hat likernôch de measte ûnderfining mei it Sint Piter mearke.

 

Foarstellings mearke 2017:

Folwoeksenen (19.30 oere):

Sneon 11 febrewaris

Tiisdei 14 febrewaris

Woansdei 15 febrewaris

Freed 17 febrewaris

Sneon 18 febrewarisMatinee Mearke (14.00 oere):

Woansdei 15 febrewarisBern (12.15 oere):

Moandei 13 febrewaris

Tiisdei 14 febrewaris

Tongersdei 16 febrewaris


Kaartsjes binne (ein jannewaris) te keap by Bruna Grou.