Rixt Dijkema

 

 

 

Rixt Dijkema:
fan jong oant en mei no

De 'goedgemutste' Rixt, dochter fan Hilda Dijkema, is ek berne foar it poadium. Sy spilet al wer foar de tredde kear mei yn it Sint Pitermearke. Op de foto sjogge wy in alderleafste lytse Rixt.

Sy hat fan har hobby har wurk meitsje kinnen en is wilens útgroeid ta in hoareka-spesjalist fan har eigen restaurant. Gelokkich hat sy yn de wintertiid genôch tiid om foar it Sint PItermearke "Heksen" rippetearje te kinnen, dat yn febrewaris op de planken set wurdt.

-----------------------------------------
Ein jannewaris 2017 binne de kaartsjes fan it nije mearke te keap yn it doarp.

 

Foarstellings mearke 2017:

Folwoeksenen (19.30 oere):

Sneon 11 febrewaris

Tiisdei 14 febrewaris

Woansdei 15 febrewaris

Freed 17 febrewaris

Sneon 18 febrewarisMatinee Mearke (14.00 oere):

Woansdei 15 febrewarisBern (12.15 oere):

Moandei 13 febrewaris

Tiisdei 14 febrewaris

Tongersdei 16 febrewaris


Kaartsjes binne (ein jannewaris) te keap by Bruna Grou.