Theo Terra

 

 

 

Theo Terra

Theo Terra:
fan jong oant en mei no

Theo Terra ferskynde yn 2015 foar it earst yn it Sint Pitermearke op it poadium. Hiel ûnferwachts, mar hy wist gelyk in moaie stimpel op it mearke te setten. Ek dit jier is hy ek ûnderdiel fan it mearke.

Theo hâldt fan silen op it alderskerpst. Giet it him ek foar de wyn tidens it mearke? Kom sjen!

De kaartferkeap begjint op 30 jannewaris 2017.

Foarstellings mearke 2017:

Folwoeksenen (19.30 oere):
-Sneon 11 febrewaris
-Tiisdei 14 febrewaris
-Woansdei 15 febrewaris
-Freed 17 febrewaris
-Sneon 18 febrewaris

Matinee Mearke (14.00 oere):
-Woansdei 15 febrewaris

Bern (12.15 oere):
-Moandei 13 febrewaris
-Tiisdei 14 febrewaris
-Tongersdei 16 febrewaris

 

 

 

Foarstellings mearke 2017:

Folwoeksenen (19.30 oere):

Sneon 11 febrewaris

Tiisdei 14 febrewaris

Woansdei 15 febrewaris

Freed 17 febrewaris

Sneon 18 febrewarisMatinee Mearke (14.00 oere):

Woansdei 15 febrewarisBern (12.15 oere):

Moandei 13 febrewaris

Tiisdei 14 febrewaris

Tongersdei 16 febrewaris


Kaartsjes binne (ein jannewaris) te keap by Bruna Grou.