In brief út Spanje fan Sint Piter

In brief út Spanje fan Sint Piter

nSint Piter hat us wer in brief stjoerd, út Spanje. Ien yn it Frysk, mar ek ien yn it Hollânsk.