Arnold Postma

Arnold Postma

 

 

Arnold Postma

Arnold Postma:
fan jong oant en mei no

Arnold Postma is de levensgezel fan in oare spiler, Sytske Jongsma. Arnold wie al jierren de lûdsman fan it mearke; mar hat no al twa kear in rol yn it stik sels spile.

As hobby sjongt hy en dêrom is hy foar de spilersgroep sûnder mis fan grutte wearde as it om it sjongen giet.

Mar toanielspylje kin hy ek!

 

 

Foarstellings mearke 2017:

Folwoeksenen (19.30 oere):

Sneon 11 febrewaris

Tiisdei 14 febrewaris

Woansdei 15 febrewaris

Freed 17 febrewaris

Sneon 18 febrewarisMatinee Mearke (14.00 oere):

Woansdei 15 febrewarisBern (12.15 oere):

Moandei 13 febrewaris

Tiisdei 14 febrewaris

Tongersdei 16 febrewaris


Kaartsjes binne (ein jannewaris) te keap by Bruna Grou.