Fons van Steen

 

 

Fons van Steen:
fan jong oant en mei no

Fons van Steen is ien fan de gongmakkers fan de lêste jierren. As Jirnsumer Kat is hy wyls folslein as Grouster ynburgere. Op de foto scoort hy sels tsjin syn âlde ploechje.

Wy sjogge der al wer nei út om Fons "score" te sjen op de planken, sa as twa jier ferlyn yn it jubileummearke "De Winterkeninginne".

-----------------------------------------
Ein jannewaris 2017 binne de kaartsjes fan it nije mearke te keap yn it doarp.

 

Foarstellings mearke 2017:

Folwoeksenen (19.30 oere):

Sneon 11 febrewaris

Tiisdei 14 febrewaris

Woansdei 15 febrewaris

Freed 17 febrewaris

Sneon 18 febrewarisMatinee Mearke (14.00 oere):

Woansdei 15 febrewarisBern (12.15 oere):

Moandei 13 febrewaris

Tiisdei 14 febrewaris

Tongersdei 16 febrewaris


Kaartsjes binne (ein jannewaris) te keap by Bruna Grou.