Hawwe jimme in winsk foar Swarte Pyt ?

Swarte Pyt freget as jimme in winsk hawwe

Leave Grouster jonkjes, famkes, heiten en memmen,

Fansels wol Swarte Pyt hiel graach wer in winsk útkomme litte foar ien fan de berntsjes. Fandêr dat Swarte Pyt my no frege hat om jimme te freegjen dat as jimme in winsk hawwe dizze fia dizze link yn te tsjinjen.

Op dizze side stiet dan: "Stjoer in brief oan Sint Piter". As jimme dit dan ynfolje dan moat it grif ek goed komme.

Oant gau leave berntsjes.

Groetnis,
Sint Piter