Herman Tichelaar

Herman Tichelaar:
fan jong oant en mei no

Op 'e nij in ûnferwachtse namme op it toaniel: In 'Tichelaar'! Herman Tichelaar folget hjirmei in lange famyljetradysje op.

Syn pake, Herman Tichelaar sr., stie 67 jier lyn oan de widze fan it Sint Piter sprookje. Syn heit is 14 jier foarsitter west fan it Sint Piter Komitee. En syn suster, Nynke, spile ek al ris mei yn in Sint Piter mearke.

Hy is bytiden in rûge bolster bûten it toaniel. As hy syn "rugby moves" op it toaniel mar yn 'e stringen hâlde kin. wy sille it yn febrearis sjen. Do komst dochs ek te sjen?

 

-----------------------------------------
Ein jannewaris 2017 binne de kaartsjes fan it nije mearke te keap yn it doarp.

 

Foarstellings mearke 2017:

Folwoeksenen (19.30 oere):

Sneon 11 febrewaris

Tiisdei 14 febrewaris

Woansdei 15 febrewaris

Freed 17 febrewaris

Sneon 18 febrewarisMatinee Mearke (14.00 oere):

Woansdei 15 febrewarisBern (12.15 oere):

Moandei 13 febrewaris

Tiisdei 14 febrewaris

Tongersdei 16 febrewaris


Kaartsjes binne (ein jannewaris) te keap by Bruna Grou.