Hilda Dijkema

Hilda Dijkema:
fan jong oant en mei no

Wy kinne Hilda fansels noch as sjongster fan Duo Dûbeldyk, mar wat fynt se eins aardiger: sjonge of spylje?

Ik ha eins gjin foarkar, ik fyn beide aardich om te dwaan. Yn it ferline ha ik 4 kear meidien oan it Krite toaniel en ek oan het 65-ste Sint Piter mearke 'De Winterkeninginne'. Tegearre mei myn man siet ik yn Duo Dûbeldyk. Fan beide krij/krige ik in protte enerzjy.

-----------------------------------------

Ein jannewaris 2017 binne de kaartsjes fan it nije mearke te keap yn it doarp.

 

 

Foarstellings mearke 2017:

Folwoeksenen (19.30 oere):

Sneon 11 febrewaris

Tiisdei 14 febrewaris

Woansdei 15 febrewaris

Freed 17 febrewaris

Sneon 18 febrewarisMatinee Mearke (14.00 oere):

Woansdei 15 febrewarisBern (12.15 oere):

Moandei 13 febrewaris

Tiisdei 14 febrewaris

Tongersdei 16 febrewaris


Kaartsjes binne (ein jannewaris) te keap by Bruna Grou.