Ineke Tichelaar en Annie Bosma

 

 

Annie Bosma en Ineke Tichelaar

Annie (mei André Philips) yn  'Gepiel mei it segel fan Idaerderadiel' (2003)

 

 

Ineke en Annie: meidwaan is machtich! 

Ineke Tichelaar Brandsma en Annie Bosma; de iene is al sa’n 30 jier belutsen by it mearke, de oare docht dit jier foar de alderearste kear mei. Heech tiid om mei beide ris neier yn’e kunde te kommen.

Ineke Tichelaar Brandsma
Ik bin Ineke Tichelaar Brandsma, berne op 6 April 1955 yn Ljouwert ( yn de kreamklinyk dêr) en bin opgroeid yn Akkrum. Nei de ULO en de kleuterkweek kaam ik yn Andyk ( NH) oan it wurk op de iepenbiere beukerskoalle. Nei trije jier bin ik werom gongen nei Fryslân, wêr't ik yn Stiens haad fan 'e beukerskoalle waard. Doe't myn bern berne binne, bin ik stoppe mei wurkjen en ferhuze nei Grou. Dêr ha ik in oantal jierren foar de klasse stien oan de EHS (Eeltsje Halbertsmaskoalle).

Pikefel
Grou wie yn febrewaris altyd hiel spesjaal foar my. Ik fielde ús mei inoar unyk as we mei inoar op 'e Kade wachten op de oankomst fan Sint Piter. As iennichste plak yn Nederlân fierden wy it Sint Piterfeest. It joech my elk jier wer pikefel. Yn dy tiid ha ik nea meidien oan it mearke.......jammer want ik ha fanôf myn fyftjinde toanielspile. Earst op 'e ULO yn Akkrum wêr't elk jier in toanielstik opfierd waard mei leararen en fjirde klassers. Wat wie ik grutsk dat ik as twadde klasser al frege waard om mei te spyljen. Fanôf dy tiid ha ik toanielspile, earst by it Akkrumer toaniel, letter by Rederijkers Kamer Ten Cate yn Ljouwert en as lêste by it Kritetoaniel Grou. Skitterjende moaie tiden hân troch al dy rollen.

Einliks yn it mearke
Neidat ik stoppe bin as groepslearkrêft oan de EHS, ha ik de oplieding foar schoonheidsspesjalist folge en fanôf 1997 ha ik myn eigen salon en dat foldocht noch tige bêst. En no......nei al jierren út it ûnderwiis mei ik einliks meidwaan oan it mearke. Wat ha wy in wille mei inoar, wat is it fantastysk om mei sa'n moaie ploech entûsjastelingen elke moandei en woansdei je de bûsen út te skuorren om en mei inoar. Mei inoar sjonge, it is sá moai, de ferskes binne sá prachtich, pikefelferskes, gesellige ferskes, rapferskes, se binne echt sa moai!!!! En de "naaiploech" dy't der dit jier eat bysûnders fan meitsje sil......
t’ Is echt in feestje........Ik ha no al sin oan de Sint Piterwike wannear ‘t we spylje meie!

Annie Bosma
Ik ben Annie Bosma en ben in 1951 geboren  en opgegroeid in Sneek. Toen wij in januari 1972 trouwden, zijn wij in Hurdegaryp (toen Hardegarijp) gaan wonen. Hier zijn onze dochter Anneke en zoon Klaas-Jan geboren. In 1979 zijn wij naar Midlum verhuisd en vanaf november 1985 is onze woonplaats Grou.

Van naaister tot speelster en productie-assistente
Vanaf het eerste jaar in Grou kwam ik in aanraking met het Sint Piterfeest en –mearke. Toen in 1990 het idee ontstond om zelf de kleding voor het mearke te maken, ben ik hier samen met Klaasje v/d Veen mee begonnen. Dit heb ik tot en met 2000 gedaan. In 1994 werd ik, naast het maken van kleding, gevraagd om in het mearke “Gewoel om de Grouster Toer” de rol van Meintsje Mol te spelen. Dit was mijn eerste mearke-toneelervaring  en ik vond dit heel leuk om te doen. In 1996 kwam ik in beeld als ynstekster en weer later als productie-assistente.

Nagemaakt Halbertsmaplein
In 2003 mocht ik met André Philips als muzikant de openingsscène doen in ‘Gepiel mei it segel fan Idaerderadiel” . Dit mearkespeelde zich af in een zwart-wit decor van het prachtig nagemaakte Halbertsmaplein en muziektent. En dit jaar speel ik één van de drie Deagewoane Dames in “It Lân fan Neat”  en is Annadore Kleiterp productie-assistente. Ik vind het heerlijk om weer te spelen!

Mooie herinneringen
Zingen, spelen, ik vind alles leuk om te doen;  niets uitgezonderd! Tot op de dag van vandaag ben ik nog steeds met veel plezier als productie-assistente betrokken bij het Sint Pitermearke.

Dit heeft alles te maken met de fijne sfeer tijdens het repetitieproces en rondom de uitvoeringen.

En daarom zijn alle jaren mooie herinneringen aan het Sint Piterfeest en het Sint Pitermearke!