Ingrid Dijkstra

 

 

 

Ingrid Stapenséa-Dijkstra:
fan jong oant en mei no

Ingrid Stapenséa-Dijkstra is hikke en tein yn Grou, mar ferhuze in pear jier ferlyn nei Reduzum.

Lokkich hat sy har kontakten mei Grou en Sint Piter oanholden en is sy ien fan de 15 spilers fan it Sint Pitermearke.

Op de foto sjogge wy in enerzjike jonge beuker. Dêrneist is Ingrid in fanatike volleybalster fan Grouw '64. Al har teamgenoaten, en de rest fan de clup hooplik ek, komme yn febrewaris 2017 sjen nei har rol yn it Sint Pitermearke.

Foarstellings mearke 2017:

Folwoeksenen (19.30 oere):

Sneon 11 febrewaris

Tiisdei 14 febrewaris

Woansdei 15 febrewaris

Freed 17 febrewaris

Sneon 18 febrewarisMatinee Mearke (14.00 oere):

Woansdei 15 febrewarisBern (12.15 oere):

Moandei 13 febrewaris

Tiisdei 14 febrewaris

Tongersdei 16 febrewaris


Kaartsjes binne (ein jannewaris) te keap by Bruna Grou.