• Header_fotolijstjes_kind_1500x250

Sint Piter Liedjes

De Oankomst
Sint Piter komt
Wêrom stiet yn Grou
Ien-en-tweintich febrewaris
Stoute Swarte Pyt
Sint Piter komt nei Grou
Sint Pitersdei
Wy witte allegearre
Sis jonges
De moaiste sneon
't Is wer Sint Piter
Swarte Pyt
It Hynder
Sint Piter sang
Sint Piterdei
De koer op'e toer
Sint Piter 'k bin sa bliid
Oant sjen Sint Piter
Sint Piter
Swarte Pyt syn douns