Nienke en Robert Post

 

 

 

Nienke en Robert Post:

fan jong oant en mei no

Nienke Post spilet foar it earst mei yn it Sint Pitermearke, tegearre mei har broer Robert. It is in aardich stel; likegoed eartiids as no.

Wêr Nienke fan de sinne, see en strân hâldt; sit Robert graach op syn motor.

Binne jim ek benijd hoe of Nienke en Robert it op it toaniel dwaan sille? Kom dan yn febrewaris 2017 nei it Sint Piter mearke "Heksen"!

 

Ein jannewaris 2017 binne de kaartsjes fan it nije mearke te keap yn it doarp.

 

 

Foarstellings mearke 2017:

Folwoeksenen (19.30 oere):

Sneon 11 febrewaris

Tiisdei 14 febrewaris

Woansdei 15 febrewaris

Freed 17 febrewaris

Sneon 18 febrewarisMatinee Mearke (14.00 oere):

Woansdei 15 febrewarisBern (12.15 oere):

Moandei 13 febrewaris

Tiisdei 14 febrewaris

Tongersdei 16 febrewaris


Kaartsjes binne (ein jannewaris) te keap by Bruna Grou.