Opsetaksje

Wêr binne de skuontjes fan de “Opsetaksje”?

Om’t Swarte Pyt meastentiids sa’n oardel wike foar de oankomst fan Sint Piter al op de skoallen yn Grou opdûkt, ha de Grouster sakelju in “Opsetaksje” op tou setten foar de bern fan 1 oant en mei groep 4 fan de basisskoalle. Dy kinne harren skuontsje, learske of klompke oan Swarte Pyt jaan. Nei de oankomst fan Sint Piter kinne se it skuontsje wer opsykje yn ien fan de etalaazjes fan de saken yn Grou.

 

Dielnimmers...