Peter Jagersma

 

 

 

 

Peter Jagersma:
fan jong oant en mei no

Noch in ûnferwachte namme op de planken: Peter Jagersma.

Tusken de rippetysjes troch is hy brânwarman. As brânwar is hy tige betûft en fertroud.

Wy binne ek tige benijd hoe hy it dwaan sil op it poadium by it Sint Pitermearke. En ûnder lieding fan de rezjy fan Anja Steegstra twifelje wy dêr net oan.

 

 

Ein jannewaris 2017 binne de kaartsjes fan it nije mearke te keap yn it doarp.

 

 

Foarstellings mearke 2017:

Folwoeksenen (19.30 oere):

Sneon 11 febrewaris

Tiisdei 14 febrewaris

Woansdei 15 febrewaris

Freed 17 febrewaris

Sneon 18 febrewarisMatinee Mearke (14.00 oere):

Woansdei 15 febrewarisBern (12.15 oere):

Moandei 13 febrewaris

Tiisdei 14 febrewaris

Tongersdei 16 febrewaris


Kaartsjes binne (ein jannewaris) te keap by Bruna Grou.