Jeroen van der Meer

Jeroen van der Meer als kleuter.

Jeroen van der Meer as beuker.

Jeroen als tiener.

Jeroen hjir as teeneger.

Jeroen is in zijn vrije tijd fotomodel.

Jeroen is yn syn frije tiid fotomodel.

Wy traapje ôf mei toanielspiler Jeroen van der Meer, ien fan de nije gesichten yn de mearkeploech 2017.

Jeroen van der Meer

Wy traapje ôf mei toanielspiler Jeroen van der Meer, ien fan de nije gesichten yn de mearkeploech. Allinich dêrom soene jo ein jannewaris kaarten helje moatte foar it mearke 2017.

 

Foarstellings mearke 2017:

Folwoeksenen (19.30 oere):

Sneon 11 febrewaris

Tiisdei 14 febrewaris

Woansdei 15 febrewaris

Freed 17 febrewaris

Sneon 18 febrewarisMatinee Mearke (14.00 oere):

Woansdei 15 febrewarisBern (12.15 oere):

Moandei 13 febrewaris

Tiisdei 14 febrewaris

Tongersdei 16 febrewaris


Kaartsjes binne (ein jannewaris) te keap by Bruna Grou.