• header_fotolijstjes_algemeen-2017

Programma 2017

Freed 03 febrewaris Info Sint Piterbeurs yn Oostergoo 09.30 - 17.30 oere
Freed 03 febrewaris Info Opsetaksje Swarte Pyt

(groep 1 o/m 4)

15.00 - 17.30 oere

Swarte Pyt is der oant 16.30 oere

Freed 03 febrewaris Info Sint Piter Bingo! seal iepen om 19.30 oere, start bingo 20.00 oere
Sneon 11 febrewaris Info Oankomst Sint Piter op ‘e Kade fan 10.30 oere ôf
Sneon 11 febrewaris Info Strûs Yn (Hotel Oostergoo) fan 11.30 oere ôf
Sneon 11 febrewaris Info Op besite by Sint Piter

(Sint Piter tsjerke)

fan 16.00 oere ôf
Woansdei 15 febrewaris Info Swarte Pyt yn ‘e Sporthal fan 14.00 oere ôf
Sneon 18 febrewaris  Info Keap sneon

(mei spultsjes en Sint Piter syn sliepkeamer)

 
Snein 19 febrewaris   Sint Piter tsjerketsjinst

(SintPiter tsjerke)

fan 09.30 oere ôf
Tiisdei 21 febrewaris Info Utswaaie Sint Piter op ‘e kade fan 17.30 oere ôf