• Header_fotolijstjes_algemeen-2018

Programma 2018

Freed 2 febrewaris   Foarpriuwke Sint Piterfeest yn Oostergoo 20.00 oere
Freed 9 febrewaris Info Sint Piterbeurs yn Oostergoo 09.30 - 17.30 oere
Freed 9 febrewaris Info Opsetaksje Swarte Pyt

(groep 1 o/m 4)

15.00 - 17.30 oere

Swarte Pyt is der oant 16.30 oere

Freed 9 febrewaris Info Sint Piterbingo! seal iepen om 19.30 oere, start bingo 20.00 oere
Woansdei 14 febrewaris Info Swarte Pyt yn ‘e Sporthal fan 14.15 - 15.45 oere 
Sneon 17 febrewaris Info Oankomst Sint Piter op ‘e Kade fan 10.30 oere ôf
Sneon 17 febrewaris Info Strûs Yn (Hotel Oostergoo) fan 11.30 oere ôf
Sneon 17 febrewaris Info Op besite by Sint Piter

(Sint Piter tsjerke)

fan 16.00 oere ôf
Snein 18 febrewaris  Info Keap snein

(mei spultsjes en Sint Piter syn sliepkeamer)

 
Snein 18 febrewaris   Sint Piter tsjerketsjinst

(SintPiter tsjerke)

fan 09.30 oere ôf
Woansdei 21 febrewaris Info Utswaaie Sint Piter op ‘e kade fan 17.30 oere ôf