• Header_fotolijstjes_algemeen-2019

Opsetaksje

 “Opsetaksje” mei hulp fan Swarte Pyt

Om’t Swarte Pyt meastentiids sa’n oardel wike foar de oankomst fan Sint Piter al op de skoallen yn Grou opdûkt, ha de Grouster sakelju in “Opsetaksje” op tou setten foar de bern fan 1 oant en mei groep 4 fan de basisskoalle. Dy kinne harren skuontsje, learske of klompke oan Swarte Pyt jaan. Nei de oankomst fan Sint Piter kinne se it skuontsje wer opsykje yn ien fan de etalaazjes fan de saken yn Grou.


Deelnemers opzetaktie Sint Piter 2018:

 • Andreanum bloembinderij
 • Andringa bakkerij
 • It Beaken
 • Kapsalon Bertina
 • Beter Wonen
 • Bootsveld Optiek
 • De Entoeraazje
 • Multimate
 • Bruna
 • Feestkleding Grou
 • Hema
 • Habbekrats
 • Iduna
 • Ida Visservice
 • Jan en Japke
 • Janki edelsmid
 • Jumbo
 • EP Leistra
 • Lupin bloemen
 • Melkerson
 • Midden Friesland Assurantiën
 • Offenga herenkapper
 • d' Oude Seylmakerij
 • Poiesz
 • De Schiffart
 • Silersshop
 • Steyl 13
 • Het Woonhuys
 • Zandberg Rijwielen
 • Blokker
 • Mitra
 • Toffe Tante
 • Het Pand
 • Uw slager Raap