• Header_fotolijstjes_algemeen-2018

Word Sint Piter stiper!

Wurd Sint Piter stiper!

Wy binne noch hieltiten op syk nei nije stipers foar ús Sint Piterfeest, sadat wy wat better rûnkomme kinne mei de finânsjes.

Witte jo ien dy’t wy in Sint Piter nijsbrief tastjoere kinne en freegje kinne om stiper te wurden of wolle jo sels stiper wurde? Meld dit dan via de mail info@sintpiter.nl

It stiperskip kostet fanôf € 12,50 yn ’t jier, mear mei ek fansels!

 
Glossy-voorkantLet op:
Sint Piter mearke-glossy fergees (wearde € 4,95) wannear't jo stiper wurde!