Sint Piter en Aldemar wurde neamd yn it tydskrift TIEN. Kenniscentrum Nederlands Immaterieel Erfgoed sjocht yn dit tydskrift werom en foarút op 10 jier befeiliging fan immaterieel erfgoed yn Nederlân.

It artikel stiet op siden 42 en 43 fan it tydskrift. Jo kinne weromlêze fia de folgjende link: TIEN.