Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

De Sint Pitermiddei foar Grousters fan 55 jier ôf wurdt troch de beheinings wat oars, mar it programma is no bekend.

It programma fan de middei sjocht der no sa út:
Fan 15.00-16.00 oere is er in kream by de Carel van Roorda State. Dêr is musyk fan  Simon Odinga, der is waarme sûkelademolke, pipernuten en in sjoelbak.
Fan 16.00-17.00 oere binne we by De Boldert.

It is foar alle âlderen yn Grou. Foar ferfier is de Grou Mobyl beskikber.