Sint Pitermearke 2023

It Sint Pitermearke spilet dit jier ‘Matilde’

72ste Sint Piter Mearke (2024)
Bewurking: Rianne Hogeveen & Romke Gabe Draaijer
Oersetting: Ronald van der Veer
Nijbewurking: Wybe Koldyk

It mearke is in frije bewurking nei it wol bekende boek fan Roald Dahl.

Matilde is in gefoelich, briljant famke. Se kin hiel goed leare. As se oardel jier is kin se al prate as in folwoeksene. Mei trije jier kin se al lêze en foardat se fiif jier is, lêst se al boeken fan wrâldferneamde skriuwers…..

Mar har âlders begripe neat fan Matilde en binne har leaver kwyt as ryk. Wêrom sjocht se net nei de telefyzje lykas har broer? Se fine Matilde brutaal as se moeilike fragen beantwurdet…..en wêrom wol se sa graach nei skoalle?

Matilde wurdt bytiden poerlilk fan al dat ûnbegryp en fernimt dan dat se in bysûndere krêft hat. In krêft dy’t nimmen oars hat! As Matilde op skoalle sit komt dy krêft har goed fan pas as de grouwélige juf Bulstronk har oanpakke wol. Se betinkt hiele snoade straffen om juf Bulstronk, mar ek har âlders ris goed te plak te setten…..

Rezjy: Wybe Koldyk
Musyk arranzjeminten + begelieding: ………… / Musykteksten: ……………..

De Spilers

 • Mathilde: ……………..
 • Mefrou Wjirmhout: ……………
 • Menear Wjirmhout: ……………
 • Migiel: ……….
 • Bulstronk: …………
 • Juf Ingel: ………..

Meiwurkers

 • Rezjy: Wybe Koldyk
 • Rezjy assistint: Ingrid Stapensea
 • Produksje assistint: Rixt Dijkema
 • Tonielmaster: Klaas Kooiker
 • Muzyk/arrangementen/begelieding: Remko Hoitsma
 • Myzykteksten: Simona van den Bergs
 • Lûd: Edwin Meester en Arnold Postma
 • Ljocht: Peter Wouters
 • Ljocht opbou: Eelke Bosma
 • Grime: Teatske Jongsma en Kim DelGrosso
 • Dekôrûntwerp/ -skilderje/ -bou: Sietske Riemersma, Nanneke Hoekstra, DeeDee Ferwerda, Rixt Vijlbrief, Atte Dijkema, Jan Hoekstra, Ruben Hoekstra, Allard Dijkema, Jesmer Jellema en Edwin Baarda
 • Rekwisieten: Arjen Andringa
 • Klaaiing: Teatske Jongsma, Joke van Dijk en Saskia Lezwijn- Krist

Foarstellings mearke 2023

Folwoeksenen (19.30 oere)

 • Premiere: 10 febrewaris

 • Tiisdei 13 febrewaris

 • Woansdei 14 febrewaris

 • Tongersdei 15 febrewaris

 • Freed 16 febrewaris

 • Sneon 17 febrewaris

Seal iepen om 19.15 oere

Famyljefoarstelling 14.30 oere

 • Woansdei 14 febrewaris

Seal iepen om 14.15 oere

Bêrn basisskoallen

 • Moandei 12 febrewaris

 • Tiisdei 13 febrewaris

 • Tongersdei 15 febrewaris