Sint Pitermearke 2020

It Sint Pitermearke spilet dit jier ‘Weeshûs op Stelten’

De mearkeploech is alwer drok dwaande mei de tariedingen foar it 70ste (!) Sint Pitermearke.  De regy is ek dit jier yn hannen fan regisseur Anja Steegstra. Sy nimt nei it kommende mearke ôfskied as regisseur fan it mearke. “Tiid foar farsk bloed” fynt se. Om’t Anja njonken regisseur ek tekstskriuwer is, fûn sy dizze foar har lêste kear, in moaie gelegenheid om it ferhaal sels te betinken en te skriuwen.De titel fan it mearke is “Weeshûs op Stelten”.  Simona v.d. Bergs betocht de lietteksten en Remko Hoitsma de arrangeminten.   De dekôrploech is alwer drok oan it timmerjen,  Jan en Teatske Jongsma hawwe it mei in tal frijwilligers drok mei de oanklaaiïng fan de spilers en by de repetysjes fleane de stikken derôf!  In hast nije spilersploech mei in opfallend protte debutanten dit jier! En sa wurket elk mei nocht, mar foaral mei in protte wille hurd om ek dit jier wer in moaie mearke foar it fuotljocht te bringen!

“Weeshûs op Stelten”

Jacky, Tim, Hannah en Ingel wenje yn in weeshûs. Se hawwe gjin heit en mem mear. Fansels is dat fertrietlik, mar se hawwe it hiel bot nei it sin by de direktrise miss Fluffy en har help Marie. Se hawwe in protte wille mei inoar, gean nei skoalle en krije alle dagen hearlik iten fan Marie. En miss Fluffy is sá leaf!  It is in leafdefol plak, it weeshûs…

Mar dan op in dei komt Mr. Pineapple, de hierbaas, lâns mei de meidieling dat hy, syn frou en harren soan Symon sels yn it weeshûs wenje wolle. Dat betsjut dat miss Fluffy, Marie en de bern derút moatte. Miss Fluffy skrikt bot fan it nijs. Wêr moatte se hinne? Se hawwe noch mar seis wiken om wat oars te finen!

Mar, sadree de famylje Pineapple yn it hûs lutsen is barre der frjemde dingen. ’s Nachts spûket it! Mar spûken bestean dochs net? Of al?

Het Sint Pitermearke ‘Weeshûs op Stelten’ wordt in 2020 maar liefst tien keer uitgevoerd door Grouster acteertalent onder de bezielende leiding van een (oud)grouster regisseur. Voorheen was het gebruikelijk dat leerkrachten van de basisscholen de rollen voor hun rekening namen (soms werden er zelfs rollen bijgeschreven zodat er voor iedere leekracht een rol was!), maar tegenwoordig bestaat de mearkeploech uit nieuw talent gecombineerd met gevestigde namen. En het leuke is dat er ook nog altijd een aantal leerkrachten van de basisscholen of de middelbare school uit Grou meedoet!

De prachtige kleding, de grime en het decor worden zelf ontworpen en gemaakt door creatieve Grousters. Ook het licht- en het geluid is door de jaren heen geprofessionaliseerd en wordt door Grousters verzorgd.

Foarstellings mearke 2020

Folwoeksenen (20.00 oere)

  • Premiere: 8 febrewaris

  • Tiisdei 11 febrewaris

  • Woansdei 12 febrewaris

  • Tongersdei 13 febrewaris

  • Freed 14 febrewaris

  • Sneon 15 febrewaris

Famyljefoarstelling (14.30 oere)

  • Woansdei 12 febrewaris

Bêrn basisskoallen

  • Moandei 10 febrewaris

  • Tiisdei 11 febrewaris

  • Tongersdei 13 febrewaris