Sint Pitermearke 2023

It Sint Pitermearke spilet dit jier ‘Snorro’

71ste Sint Piter Mearke (2023)
Fan Don Duyns, Fryske bewurking troch Hans Nieuwenhuis

De mysterieuze Snorro lûkt mei syn babbelsike hynder Wervelwyn rûn om it ûnrjocht en kwea te bestriden, hy besiket benammen de egoïstyske El Commandante te ferjeien! Hy is net allinne op it oarlochspaad. Stikem hat er in eachje op de moaie Chonchita, en dat wylst hy fan syn heit mei in oar famke trouwe moat… Sil syn geheim ûntdutsen wurde?

Rezjy: Brecht Wassenaar
Musyk arranzjeminten + begelieding: Remko Hoitsma / Musykteksten: Simona van den Bergs

De Spilers

 • Snorro: Klaas Jan Bosma
 • Wervelwyn: Jildou Hotsma
 • Donna Corry: Jaike Blankestijn
 • Heit fan Snorro: Peter Jagersma
 • Esmeralda: Jeroen van der Meer
 • Dolores: Jildou Bouma
 • Conchita: Jildou Hania
 • El Commandante: Sijtse Keekstra
 • Sergeant Manuel: Jesse Postma
 • Premiejagers: Baukje van der Wal en Melanie van der Meer
 • De Gier: Yda van der Meer
 • Soldaten: Sinne van der Meer en Yda van der Meer

Meiwurkers

 • Rezjy: Brecht Wassenaar
 • Rezjy assistint: Ingrid Stapensea
 • Produksje assistint: Rixt Dijkema
 • Tonielmaster: Klaas Kooiker
 • Muzyk/arrangementen/begelieding: Remko Hoitsma
 • Myzykteksten: Simona van den Bergs
 • Lûd: Edwin Meester en Arnold Postma
 • Ljocht: Peter Wouters
 • Ljocht opbou: Eelke Bosma
 • Grime: Teatske Jongsma en Kim DelGrosso
 • Dekôrûntwerp/ -skilderje/ -bou: Sietske Riemersma, Nanneke Hoekstra, DeeDee Ferwerda, Rixt Vijlbrief, Atte Dijkema, Jan Hoekstra, Ruben Hoekstra, Allard Dijkema, Jesmer Jellema en Edwin Baarda
 • Rekwisieten: Arjen Andringa
 • Klaaiing: Teatske Jongsma, Joke van Dijk en Saskia Lezwijn- Krist

Foarstellings mearke 2023

Folwoeksenen (19.30 oere)

 • Premiere: 11 febrewaris

 • Tiisdei 14 febrewaris

 • Woansdei 15 febrewaris

 • Tongersdei 16 febrewaris

 • Freed 17 febrewaris

 • Sneon 18 febrewaris

Seal iepen om 19.15 oere

Famyljefoarstelling 14.30 oere

 • Woansdei 15 febrewaris

Seal iepen om 14.15 oere

Bêrn basisskoallen

 • Moandei 13 febrewaris

 • Tiisdei 14 febrewaris

 • Tongersdei 16 febrewaris