Sint Pitermearke 2019

It Sint Pitermearke spilet dit jier ‘Firolien’

Under lieding fan regisseur Anja Steegstra binne 12 entûsjaste spilers drok dwaande om ek dit jier wer in prachtich moai mearke del te setten. Neist hurd wurkjen, ha se ek foaral in hiele protte wille en wurdt der hiel wat ôflake! Dit jier is der ek wer in nij talint op de planken te sjen: Grouster Arjen Andringa stoart him fol fjoer yn de repetysjes en jimme sille it sjen yn febrewaris: talint, dat hat er! Dêrnjonken sille der wer spilers meidwaan dy’t oare jierren ek wol ris meispile ha. In prachtige ploech!

It Sint Pitermearke fan dit jier hjit Firolien en spilet yn it bisteryk! Pauwen en mûskes, in ûle, in rôt en noch folle mear bisten sille te sjen wêze! Se kinne prate, laitsje en sjonge, is dat net bysûnder?

Prinses Firolien is it iennige bern fan har heit, Kening Leopold en har mem, keninginne Leontine. Om’t Firolien gjin bruorkes of suskes hat, wurdt se ferskriklik bedoarn troch elkenien. Mar bern dy’t altyd har sin krije, wurde faak ferfelende meunsterkes….

Firolien hat in hiele grutte mûle tsjin har heit en mem. En it personiel hat it ek dreech. Firolien hellet altyd aaklike grappen mei harren út. Se is gemien en ûnaardich. Hoe’t elkenien ek syn bêst docht om it Firolien nei it sin te meitsjen, it hellet allegearre neat út. Mar dan wurdt der op in dei in spegel by it paleis besoarge. Spesjaal foar Firolien. Mar it is net in gewoane spegel, sil al gau blike. As Firolien yn de spegel sjocht, bart der wat frjemds…. Firolien har spegelbyld komt ta libben! Twa Firolienen! As dat mar goed giet… In ferhaal oer ‘immen in spegel foarhâlde’…..

Het Sint Pitermearke ‘Firolien’ wordt in 2019 maar liefst tien keer uitgevoerd door Grouster acteertalent onder de bezielende leiding van een (oud)grouster regisseur. Voorheen was het gebruikelijk dat leerkrachten van de basisscholen de rollen voor hun rekening namen (soms werden er zelfs rollen bijgeschreven zodat er voor iedere leekracht een rol was!), maar tegenwoordig bestaat de mearkeploech uit nieuw talent gecombineerd met gevestigde namen. En het leuke is dat er ook nog altijd een aantal leerkrachten van de basisscholen of de middelbare school uit Grou meedoet!

De prachtige kleding, de grime en het decor worden zelf ontworpen en gemaakt door creatieve Grousters. Ook het licht- en het geluid is door de jaren heen geprofessionaliseerd en wordt door Grousters verzorgd.

Foarstellings mearke 2020

Folwoeksenen (20.00 oere)

  • Premiere: 8 febrewaris

  • Tiisdei 11 febrewaris

  • Woansdei 12 febrewaris

  • Freed 14 febrewaris

  • Sneon 15 febrewaris

Famyljefoarstelling (14.30 oere)

  • Woansdei 12 febrewaris

Bêrn basisskoallen

  • Moandei 10 febrewaris

  • Tiisdei 11 febrewaris

  • Tongersdei 13 febrewaris