Loading Events

Op woansdei 21 febrewaris fynt de Sint Pitermiddei foar (âld-) Grousters fan 55 jier ôf plak.

UVV Grou organisearret in gesellige middei yn Brouwerij De Bjuster fan 14.30 oan’t 16.30 oere (de seal is iepen om 14.15 oere).
Op it programma stiet:
  • Livemuzyk fan Sjongnocht
  • Dia’s sjen fan Stifting Grou
  • Sint Piterbingo
De tagong is fergees, oanmelde kin oan’t 11 febrewaris.
Dat kin fia uvv.grou@gmail.com of telefoan 06-19865261.

Foar ferfier is Grou Mobyl beskikber.