Sint Pitermearke 2024

Het Sint Pitermearke spilet dit jier ‘Matilde’

72ste Sint Piter Mearke (2024)
Bewurking: Rianne Hogeveen & Romke Gabe Draaijer
Oersetting: Ronald van der Veer
Neibewurking: Wybe Koldijk

It mearke is in frije bewurking nei it wol bekende boek fan Roald Dahl.

Matilde is in gefoelich, briljant famke. Se kin hiel goed leare. As se oardel jier is kin se al prate as in folwoeksene. Mei trije jier kin se al lêze en foardat se fiif jier is, lêst se al boeken fan wrâldferneamde skriuwers…..

Mar har âlders begripe neat fan Matilde en binne har leaver kwyt as ryk. Wêrom sjocht se net nei de telefyzje lykas har broer? Se fine Matilde brutaal as se moeilike fragen beantwurdet…..en wêrom wol se sa graach nei skoalle?

Matilde wurdt bytiden poerlilk fan al dat ûnbegryp en fernimt dan dat se in bysûndere krêft hat. In krêft dy’t nimmen oars hat! As Matilde op skoalle sit komt dy krêft har goed fan pas as de grouwélige juf Bulstronk har oanpakke wol. Se betinkt hiele snoade straffen om juf Bulstronk, mar ek har âlders ris goed te plak te setten…..

De spilers

Meiwurkers:

Rezjy: Wybe Koldijk
Rezjy assistinte: Ingrid Stapensea
Produksje: It Sint Piterkomitee – Rixt Dijkema
Tonielmasters: Klaas Kooiker en Atte Dijkema
Muzyk slotliet: Remko Hoitsma en Dennis Dronkers
Muzyk bewurking: Dennis Dronkers
Musykteksten: Simona van den Bergs
Ljocht: Peter Wouters
Lûd: Edwin Meester
Ljocht opbou: Eelke Bosma
Grime: Teatske Jongsma en Kim DelGrosso
Dekôr: Atte Dijkema en Allard Dijkema
Rekwisieten: Jeroen van der Meer
Klaaiing: Teatske Jongsma, Joke van Dijk en Saskia Lezwijn- Krist

Foarstellings mearke 2024

Folwoeksenen (19.30 oere)

  • Premiere: 10 febrewaris

  • Tiisdei 13 febrewaris

  • Woansdei 14 febrewaris

  • Tongersdei 15 febrewaris

  • Freed 16 febrewaris

  • Sneon 17 febrewaris

Seal iepen om 19.00 oere

Famyljefoarstelling 14.30 oere

  • Woansdei 14 febrewaris

Seal iepen om 14.00 oere

Bern basisskoalen

  • Moandei 12 febrewaris

  • Tiisdei 13 febrewaris

  • Tongersdei 15 febrewaris

Let op: de kaartverkoop start vanaf vrijdag 26 januari om 22:00 uur