Donateurs en Fûnsen

Guon donateurs en fûnsen drage it Sint Piterfeest in waarm hert ta, hjir binne wy tige wiis mei! Dat dogge se troch ús finansjeel te stypjen of yn natuera troch in produkt of tsjinst te jaan. Belangrike fûnsen en donateurs fine je hjirûnder:

Fûnsen:

 • Stichting “Hoekstra-Viersen” Steenendam (HVS)
 • Fûns Mid Fryslân
 • Provinsje Fryslân
 • Dorpsbudget / Pleatslik Belang
 • Freark Siekmanfûns
 • Stifting Grou
 • Rabo ClubSupport
 • Jan Roelof Geertsma Fonds

Donateurs:

 • Aerocheck B.V.
 • Administratiekantoor Jacob Visser
 • Atelier Michel Koene
 • AutoFirst Grou
 • Autoschade Grou
 • Avai Beveiliging
 • Aquaverium – Boat Hûs B.V.
 • Bodemvisie – Milieu & Veiligheid
 • De Grutte Grize
 • Dijkstra Cars
 • Esso
 • Fitconcept
 • Hoekstra Truck & Trailer Service
 • Hubo Grou
 • Krikke
 • Jachthaven de Oerhaal – Engwerda
 • Joop Zandberg Rijwielen
 • Jumbo
 • Kapsalon Bertina
 • Meer Ida service
 • Part Techniek
 • Peerbolte Lifesaving – Keuringsstation
 • Pikmeerkruiser – Jachtwerf de Groot B.V.
 • Regiobank – Van Campen & Dijkstra
 • Sense Body & Mind studio
 • Sign Store
 • SjdB dak- en gevelbeplating
 • Stichting Skutsje Raerder Roek – S. Kalsbeek
 • Sup Grou
 • Timmer- en Onderhoudsbedrijf Wim Visser
 • Van Vuuren Grou B.V.
 • Vakgarage A32
 • Watersport Bedrijf Anja
 • Woonark Boppeslach
 • Zeilmakerij Yntema