Loading...
Nijs2023-05-31T12:46:54+02:00

Nijsoersjoch

Besjoch hjir it nijs oer it Sint Piterfeest

It grutte Sint Piter ferhaleboek: yllustrator Marijn van der Wateren fertelt oer har yllustraasjes:

February 19th, 2024|

Oan de hân fan in tal fragen leare we de skriuwers en yllustratoaren fan It grutte Sint Piter ferhaleboek better kennen. Dit kear is Marijn van der Wateren oan bar. Marijn, hoelang yllustrearrest al (berne)ferhalen? Sûnt 2019 echt print - en berneboeken. Dêrfoar haw ik in soad lesmateriaal foar [...]

It grutte Sint Piter ferhaleboek: skriuwster Hendrika Vis- de Ruiter fertelt oer har ferhaal:

February 18th, 2024|

Oan de hân fan in tal fragen leare we de skriuwers en yllustratoaren fan It grutte Sint Piter ferhaleboek better kennen. Dit kear is Hendrika Vis- de Ruiter oan bar. Hendrika, hoelang skriuwst al (berne)ferhalen? Yn 2009 ha ik tegearre mei yllustrator Bernard Roorda it earste Siem en Sanne [...]

It grutte Sint Piter ferhaleboek: skriuwster Lida Dykstra fertelt oer har ferhaal:

February 16th, 2024|

Oan de hân fan in tal fragen leare we de skriuwers en yllustratoaren fan It grutte Sint Piter ferhaleboek better kennen. Dit kear is Lida Dykstra oan bar. Lida, hoelang skriuwst al (berne)ferhalen? Al lang…! Ik haw al mear as 100 berneboeken skreaun yn it Frysk en it Nederlânsk. [...]

It grutte Sint Piter ferhaleboek: skriuwster Vera Damhuis fertelt oer har ferhaal:

February 15th, 2024|

Oan de hân fan in tal fragen leare we de skriuwers en yllustratoaren fan It grutte Sint Piter ferhaleboek better kennen. Dit kear is Vera Damhuis oan bar. Vera, hoelang skriuw en yllustrearje dy al (berne)ferhalen? Yllustrearje / tekenje doch ik al salang 't ik in potlead fêsthâlde kin. [...]

It grutte Sint Piter ferhaleboek: skriuwer Paul van Dijk fertelt oer syn ferhaal:

February 13th, 2024|

Oan de hân fan in tal fragen leare we de skriuwers en yllustratoaren fan It grutte Sint Piter ferhaleboek better kennen. Dit kear is Paul van Dijk oan bar. Paul, hoelang skriuwst al (berne)ferhalen? Ik skriuw en yllustrearje sûnt 2011 berneboeken. Lêsboeken foar de middenbou: 'De Wûndertoeter fan Hindrik [...]

It grutte Sint Piter ferhaleboek: skriuwster Elizabeth Vogelzang fertelt oer har ferhaal:

February 6th, 2024|

Oan de hân fan in tal fragen leare we de skriuwers en yllustratoaren fan It grutte Sint Piter ferhaleboek better kennen. Diskear is Elizabeth Vogelzang oan bar: Elizabeth, hoelang skriuwst al (berne)ferhalen? Foar myn wurk as sjoernalist fan de Leeuwarder Courant skriuw ik alle dagen, mar it meitsjen fan [...]

Grousters hawwe sin oan it 72e Sint Pitermearke: Matilde

February 4th, 2024|

In wike foar de premjêre binne hast alle stuollen beset. Allinnich foar de premjêre 10 febrewaris, tiisdeitejûn 13 febrewaris en woansdeitejûn 14 febrewaris binne noch in oantal kaarten beskikber. Ek de famyljefoarstelling op woansdeitemiddei is folslein útferkocht. Alle learlingen út de 1e klasse fan de OSG Sevenwolden út Grou [...]

Nij evenemint: Sint Piterkafee foar folwoeksenen

January 13th, 2024|

Nij dit jier is it Sint Piterkafee. Dat wolst net misse!! Mei de oanwêzigens fan de ynteraktive Pianoschow fan PianoParty belooft dit it gesellichste evenemint foar folwoeksenen te wurden by it Sint Piterfeest. En wa wit komst ek Sint Piter of Aldemar wol tsjin! 😉 Fan 15.00 oere ôf [...]

Wa is wa – woansdei: mearke spiler Klaas Kooiker stelt him foar

January 9th, 2024|

Alle woansdeis stelle wy oan 'e hân fan in tal fragen ien fan ús mearke spilers oan jimme foar. Dit kear is, ús lêste spiler, Klaas Kooiker oan bar! Klaas, hokker rol spilest yn it mearke? Ik haw twa lytse rollen: Bijleveld, it helpke fan directrice Bulstronk en ik [...]

Sint Piterbingo 2024: Kaartferkeap set 12 jannewaris útein

January 6th, 2024|

It is safier! Dit jier yntrodusearje wy mei grutskens in nagelnije ûnderfining foar de Sint Piterbingo: in kaartferkeap! Wy fernije en stribje dernei om jim de bêst mooglike bingo-ûnderfining te bieden. Deselde gesellichheid, mar mei in bewyske fernijing! Wichtige Data: Datum kaartferkeap: 12 jannewaris Start kaartferkeap: 17:00 oere Lokaasje: [...]

Wa is wa – woansdei: mearke spiler Sytske Jongsma stelt har foar

January 2nd, 2024|

Alle woansdeis stelle wy oan 'e hân fan in tal fragen ien fan ús mearke spilers oan jimme foar. Dit kear is Sytske Jongsma oan bar! Sytske, hokker rol spilest yn it mearke? Ik spylje Matilde, in hiel tûk famke dy 't gek is op it lêzen fan boeken. [...]

Wa is wa – woansdei: mearke spiler Jesse Postma stelt him foar

December 27th, 2023|

Alle woansdeis stelle wy oan 'e hân fan in tal fragen ien fan ús mearke spilers oan jimme foar. Dit kear is Jesse Postma oan bar! Jesse, hokker rol spilest yn it mearke? Ik haw de rol fan Michiel krige. Michiel is de broer fan Matilde en dé favoryt [...]

Wa is wa – woansdei: mearke spiler Annadora Kleiterp stelt har foar

December 19th, 2023|

Alle woansdeis stelle wy oan 'e hân fan in tal fragen ien fan ús mearke spilers oan jimme foar. Dit kear is Annadora Kleiterp oan bar! Annadora, hokker rol spilest yn it mearke? Juf Ingel, in leave juf dy’t graach it bêste wol foar de bêrn yn har klasse. [...]

Wa is wa – woansdei: mearke spiler Hilda Dijkema stelt har foar

December 13th, 2023|

Alle woansdeis stelle wy oan 'e hân fan in tal fragen ien fan ús mearke spilers oan jimme foar. Dit kear is direktrise juffrou Bulstronk oan bar! Se wurdt spile troch Hilda Dijkema! Hilda, hokker rol spilest yn it mearke? Ik spylje direktrise juffrou Bulstronk. Hja is tsjin elkenien [...]

Wa is wa – woansdei: mearke spiler Jildou Hotsma stelt har foar

December 5th, 2023|

Alle woansdeis stelle wy oan 'e hân fan in tal fragen ien fan ús mearke spilers oan jimme foar. Dit kear is Jildou Hotsma oan bar! Jildou, hokker rol spilest yn it mearke? Ik spylje de rol fan mefrou Wjirmhout. Ik bin troud mei menear Wjirmhout en wy hawwe [...]

Telegraaf skriuwt: ‘Ander licht op de feestmaand’

December 2nd, 2023|

Hjoed stiet it artikel ‘ander licht op de feestmaand’ skreaun troch sjoernalist Bert Dijkstra yn de Telegraaf. Foar syn artikel gie er yn petear mei Peter van den Broek en Bauke Hooghiemster. De manlju fertelden ûnder oare oer it unike pipernútten resept dat Bakkerij Boonstra oernaam hat fan Bakkerij [...]

Wa is wa – woansdei: mearke spiler Sietske Riemersma stelt har foar

November 29th, 2023|

Alle woansdeis stelle wy oan 'e hân fan in tal fragen ien fan ús mearke spilers oan jimme foar. Dit kear is Sietske Riemersma oan bar! Sietske, hokker rol spilest yn it mearke? Ik spylje Lavendel, in stoer famke dy’t bêste freondinnen wurd mei Mathilde. Tegearre mei Bram bokkepoat [...]

Wa is wa – woansdei: mearke spiler Arjen Andringa stelt him foar

November 22nd, 2023|

Alle woansdeis stelle wy oan 'e hân fan in tal fragen ien fan ús mearke spilers oan jimme foar. Dit kear is Arjen Andringa oan bar! Arjen, hokker rol spilest yn it mearke? Ik haw in dûbelrol, ik spylje Fens, dit is de man dy 't yn 'e biblioteek [...]

Frijwilligers socht!

November 20th, 2023|

It Sint Piterfeest is alle jierren in grut súkses troch de ynset fan ús frijwilligers. Eltsenien set him fol passy yn en mei-inoar genietsje wy folop! Wolsto ek dyn stientsje bydrage as frijwilliger? Meld dy dan oan fia info@sintpiter.nl. Wy kinne ûnder oare help brûke op de Sint Piterbeurs, [...]

Sint Piterkomitee live op NPO Radio 1 yn Spraakmakers

November 17th, 2023|

Freedtemoarn waarden Peter van der Broek en Wendy Hoogeboom-Leenstra live op Radio 1 ynterviewd yn it programma Spraakmakers. By dit programma sit alle dagen in gast oan tafel by presintatrise Chislaine Plag. Dit kear wie Karin Sitalsing oanwêzich. Se stjoerde in ferslachjouwer op paad mei de fraach: is it [...]

Wa is wa – woansdei: mearke spiler Fons van Steen stelt him foar

November 15th, 2023|

Alle woansdeis stelle wy oan 'e hân fan in tal fragen ien fan ús mearke spilers oan jimme foar. Nei Ties is no syn heit Fons van Steen oan bar! Fons, hokker rol spilest yn it mearke? Ik spylje de heit, Harry Wjirmhout. Dizze man fynt himsels fantastysk en [...]

Wa is wa – woansdei: mearke spiler Ties van Steen stelt him foar

November 8th, 2023|

Alle woansdeis stelle wy oan 'e hân fan in tal fragen ien fan ús Mearke spilers oan jimme foar. Dit kear is it de beurt oan Ties van Steen. Ties, hokker rol spilest yn it Mearke? Ik haw in dûbelrol; ik spylje Bram Bokkenpoat en Sergei! Bram is in [...]

Wa is wa – woansdei: mearke spiler Hendrika Vis-de Ruiter stelt har foar.

November 1st, 2023|

Alle woansdeis stelle wy oan 'e hân fan in tal fragen ús Mearke spilers oan jim foar. Dit kear is it de beurt oan Hendrika Vis-de Ruiter. Hendrika, hokker rol spilest yn it Mearke? Ik haw twa rollen. Ien as dokter, dy 't ' ûnferwachts ' Mathilde op 'e [...]

Hoera! Ek wy hawwe in prachtich bedrach krigen fia RaboClubSupport.

October 18th, 2023|

Der is massaal op it Sint Piterfeest stimd fia Rabo ClubSupport. Dat hat ús in totaalbedrach fan € 1.505,31 opsmiten. In prachtich bedrach dat wy brûke sille foar in nij (foar)lêsboek oer Sint Piter. Tige tank Rabobank! Mar... wat sjogge we dêr op 'e foto? Hat Aldemar syn skoech [...]

Sint Piter en Aldemar in magazine oer ymmaterieel erfgoed

August 31st, 2023|

Sint Piter en Aldemar wurde neamd yn it magazine TIEN. Yn dit magazine sjocht it Kennissintrum Immaterieel Erfgoed Nederland werom én foarút op 10 jier boarging fan ymmaterieel erfgoed yn Nederlân. It artikel stiet op side 42 en 43 fan it magazine. Weromlêze kin fia de folgjende link: TIEN. [...]

Sint Pitermearke 2024 spilet “Matilde”

June 22nd, 2023|

Wylst de measte minsken mei dizze teperatueren noch net oan Sint Piter tinke, hat ús regisseur Wybe Koldyk de wyn derûnder. De lêskommisje en Wybe binne derút en de spilersploech is kompleet…. Yn febrewaris 2024 sil it Sint Pitermearke de foarstelling “Matilde” spylje. It mearke is in frije bewurking [...]

Go to Top