Loading...
Nijs2023-05-31T12:46:54+02:00

Nijsoersjoch

Besjoch hjir it nijs oer it Sint Piterfeest

Wa is wa – woansdei: mearke spiler Jildou Hotsma stelt har foar

December 5th, 2023|

Alle woansdeis stelle wy oan 'e hân fan in tal fragen ien fan ús mearke spilers oan jimme foar. Dit kear is Jildou Hotsma oan bar! Jildou, hokker rol spilest yn it mearke? Ik spylje de rol fan mefrou Wjirmhout. Ik bin troud mei menear Wjirmhout en wy hawwe [...]

Telegraaf skriuwt: ‘Ander licht op de feestmaand’

December 2nd, 2023|

Hjoed stiet it artikel ‘ander licht op de feestmaand’ skreaun troch sjoernalist Bert Dijkstra yn de Telegraaf. Foar syn artikel gie er yn petear mei Peter van den Broek en Bauke Hooghiemster. De manlju fertelden ûnder oare oer it unike pipernútten resept dat Bakkerij Boonstra oernaam hat fan Bakkerij [...]

Wa is wa – woansdei: mearke spiler Sietske Riemersma stelt har foar

November 29th, 2023|

Alle woansdeis stelle wy oan 'e hân fan in tal fragen ien fan ús mearke spilers oan jimme foar. Dit kear is Sietske Riemersma oan bar! Sietske, hokker rol spilest yn it mearke? Ik spylje Lavendel, in stoer famke dy’t bêste freondinnen wurd mei Mathilde. Tegearre mei Bram bokkepoat [...]

Wa is wa – woansdei: mearke spiler Arjen Andringa stelt him foar

November 22nd, 2023|

Alle woansdeis stelle wy oan 'e hân fan in tal fragen ien fan ús mearke spilers oan jimme foar. Dit kear is Arjen Andringa oan bar! Arjen, hokker rol spilest yn it mearke? Ik haw in dûbelrol, ik spylje Fens, dit is de man dy 't yn 'e biblioteek [...]

Frijwilligers socht!

November 20th, 2023|

It Sint Piterfeest is alle jierren in grut súkses troch de ynset fan ús frijwilligers. Eltsenien set him fol passy yn en mei-inoar genietsje wy folop! Wolsto ek dyn stientsje bydrage as frijwilliger? Meld dy dan oan fia info@sintpiter.nl. Wy kinne ûnder oare help brûke op de Sint Piterbeurs, [...]

Sint Piterkomitee live op NPO Radio 1 yn Spraakmakers

November 17th, 2023|

Freedtemoarn waarden Peter van der Broek en Wendy Hoogeboom-Leenstra live op Radio 1 ynterviewd yn it programma Spraakmakers. By dit programma sit alle dagen in gast oan tafel by presintatrise Chislaine Plag. Dit kear wie Karin Sitalsing oanwêzich. Se stjoerde in ferslachjouwer op paad mei de fraach: is it [...]

Wa is wa – woansdei: mearke spiler Fons van Steen stelt him foar

November 15th, 2023|

Alle woansdeis stelle wy oan 'e hân fan in tal fragen ien fan ús mearke spilers oan jimme foar. Nei Ties is no syn heit Fons van Steen oan bar! Fons, hokker rol spilest yn it mearke? Ik spylje de heit, Harry Wjirmhout. Dizze man fynt himsels fantastysk en [...]

Wa is wa – woansdei: mearke spiler Ties van Steen stelt him foar

November 8th, 2023|

Alle woansdeis stelle wy oan 'e hân fan in tal fragen ien fan ús Mearke spilers oan jimme foar. Dit kear is it de beurt oan Ties van Steen. Ties, hokker rol spilest yn it Mearke? Ik haw in dûbelrol; ik spylje Bram Bokkenpoat en Sergei! Bram is in [...]

Wa is wa – woansdei: mearke spiler Hendrika Vis-de Ruiter stelt har foar.

November 1st, 2023|

Alle woansdeis stelle wy oan 'e hân fan in tal fragen ús Mearke spilers oan jim foar. Dit kear is it de beurt oan Hendrika Vis-de Ruiter. Hendrika, hokker rol spilest yn it Mearke? Ik haw twa rollen. Ien as dokter, dy 't ' ûnferwachts ' Mathilde op 'e [...]

Hoera! Ek wy hawwe in prachtich bedrach krigen fia RaboClubSupport.

October 18th, 2023|

Der is massaal op it Sint Piterfeest stimd fia Rabo ClubSupport. Dat hat ús in totaalbedrach fan € 1.505,31 opsmiten. In prachtich bedrach dat wy brûke sille foar in nij (foar)lêsboek oer Sint Piter. Tige tank Rabobank! Mar... wat sjogge we dêr op 'e foto? Hat Aldemar syn skoech [...]

Sint Piter en Aldemar in magazine oer ymmaterieel erfgoed

August 31st, 2023|

Sint Piter en Aldemar wurde neamd yn it magazine TIEN. Yn dit magazine sjocht it Kennissintrum Immaterieel Erfgoed Nederland werom én foarút op 10 jier boarging fan ymmaterieel erfgoed yn Nederlân. It artikel stiet op side 42 en 43 fan it magazine. Weromlêze kin fia de folgjende link: TIEN. [...]

Sint Pitermearke 2024 spilet “Matilde”

June 22nd, 2023|

Wylst de measte minsken mei dizze teperatueren noch net oan Sint Piter tinke, hat ús regisseur Wybe Koldyk de wyn derûnder. De lêskommisje en Wybe binne derút en de spilersploech is kompleet…. Yn febrewaris 2024 sil it Sint Pitermearke de foarstelling “Matilde” spylje. It mearke is in frije bewurking [...]

Go to Top