Skiednis

Is it de broer fan Sinteklaas, in oerbliuwsel fan de Maitiidsfeesten of is it Petrus, de Beskermhillige fan de Grouster fiskers? Der geane in protte ferhalen oer Sint Piter. Logysk, want net ien wit krekt wat de skiednis fan Sint Piter is. Mar wat we wol witte is dat Sint Piter -en net Sinteklaas- alle jierren yn febrewaris nei Grou komt. Mar Swarte Pyt is op wrâldreis gien. De natuermins Aldemar, dy’t mei syn famylje yn in beamhut yn De Alde Feanen wennet, nimt syn plak yn en sil no tenei mei Sint Piter nei Grou komme.

Gewoanwei komt Sint Piter op de sneon foar 21 febrewaris mei de boat yn Grou. As it foarjiersfakânsje wurd dat in wike earder. Jong en âld stean dan op de Kade om him mei de boargemaster te begroetsjen. Der wurdt folop songen mei de Grouster brassband Apollo en al fan fierrens is de Fryske flagge op de Sint Piter tsjerketoer te sjen. Nei de ûntfangst op it Halbertsma’s Plein, stapt Sint Piter op syn Fryske hynder foar in feestlike optocht troch it doarp.

Wêrom komt Sint Piter allinnich yn Grou? Foarhinne wie de hillige Sint Petrus beskermhillige fan de Grouster fiskers. Hy hie in oanpart yn de Maitiidsfeesten en joech fruit en snobbersguod oan de bern. Miskien is dêrom de Sint Pitertsjerke yn Grou boud en fiere de bern (gewoanwei, as it gjin foarjiersfakânsje is) op skoalle op 21 febrewaris Sint Piterdei. 21 febrewaris is altyd de dei dat de hillichman wer fuortgiet en troch alle Grousters útswaaid wurdt. Meastal set er mei de boat ôf nei Spanje, mar inkeld ek wol mei in loftballon!