Organisaasje

Alle jierren binne in hiel soad frijwilligers dwaande om derfoar te soargjen dat jong en âld wer fan it prachtige Sint Piterfeest genietsje kinne. Sûnder dy frijwilligers soe it ûnmooglik wêze om it Sint Piterfeest te organisearjen. De organisaasje en koördinaasje fan it Sint Piterfeest is yn hannen fan it DB, it Deistich Bestjoer. Dat wurdt ek wol it Sint Piterkomitee neamd. Dêrneist is der it BK, it Breed Komitee. Yn dizze kommisje sitte ôffurdigen fan alle kommisjes en ferienings yn Grou dy ‘t har op watfoar manier dan ek ynsette foar it Sint Piterfeest (tink hjirby oan de Brassband Apollo mar ek oan de FFF dy ‘t derfoar soarget dat it doarp feestlik fersierd is ). As lêste is der in trijekoppige Ried fan Tafersjoch.

It Sint Piterkomitee bestiet út

Der kin mei alle bestjoersleden kontakt opnommen wurde fia info@sintpiter.nl