Wurd Stiper fan it Sint Piterfeest!

Draachst it Sint Piterfeest in waarm hert ta? Wurd dan stiper van Sint Piter!
Foar op syn minst tsien euro jiers binne jo al stiper fan it prachtige Sint Piterfeest.

Om stiper te wurden, folje jo ûndersteand formulier yn.
Jo jouwe it bedrach oan dêr’t jo it Sint Piterfeest mei stypje wolle.