Wurd ek Stiper fan Sint Piter!

Drage jo it Sint Piterfeest in waarm hert ta, wurd dan stiper fan Sint Piter. As stiper fan Sint Piter binne jo as earste op de hichte fan alle nijtsjes oangeande it Sint Piterfeest. Foar op syn minst tsien euro jiers binne jo al stiper fan it prachtige Sint Piterfeest. Om stiper te wurden, folje jo ûndersteand formulier yn. Jo jouwe it bedrach oan dêr’t jo it Sint Piterfeest mei stypje wolle.