It Foarpriuwke

26 January • 20:00 - 23:00

Sint Piterbeurs

2 February • 09:30 - 17:30

Opsetaksje Aldemar

2 February • 15:00 - 16:30

Sint Piterbingo

2 February • 20:00 - 23:30

Aldemar yn ‘e sporthal

7 February • 14:00 - 16:00

Aldemar iepenet de Sint Pitersjop

7 February • 16:30 - 17:00

Oankomst Sint Piter

10 February • 10:30

Op Besite by Sint Piter

10 February • 16:00 - 17:30

Sint Pitercafé

11 February • 15:00 - 22:00

Sint Piterdei op ‘e skoallen

16 February • 08:30 - 14:00

Strúntocht

17 February • 10:00 - 17:00

Sint Pitersneon

17 February • 11:00 - 16:00

Sliepkeamer Sint Piter

17 February • 13:00 - 15:30

Sint Pitermiddei UVV

21 February • 14:30 - 16:30

“Utswaaie” Sint Piter

21 February • 17:30

It Sint Piterfeest is in feest foar elkenien!

Yn de tiid dat Sint Piter yn it doarp is, is der fan alles te dwaan foar elkenien. Sa is der op de dei fan oankomst in reüny foar âld-Grousters; de Strûs-Yn. In gesellige gearkomste dêr ‘t ek Sint Piter graach sjoene gast is. De lytste bern kinne op besite by Sint Piter yn de Sint Pitertsjerke dêr ‘t hy alle tiid foar harren hat. Dat Sint Piter tige fotozjyk is, docht wol bliken út de foto’s en selfies dy ‘t letter op de ferskate sosjale media te sjen binne!

Nim ris efkes op de Sint Piterbeurs of win moaie prizen by de Sint Piterbingo. Beide aktiviteiten wurde organisearre mei as doel alle Sint Piterfestiviteiten finansjeel te stypjen. Of kom nei it Sint Pitermearke, in muzikaal mearke dat opfierd wurdt troch Grouster akteartalint. De bern o / m groep 6 kinne ta beslút swiere, swaaie en sporte by it sportive feest yn ‘e sporthal.