It grutte Sint Piter ferhaleboek

Yn febrewaris te keap by de Bruna en yn de Sint Pitersjop.
En te lien yn dbieb!

In boek fol prachtige ferhalen en gedichten foar jong en âld.
Mei yn de haadrol fansels Sint Piter en Aldemar.

It grutte Sint Piter ferhaleboek stiet fol ferhalen om foar te lêzen troch masters, juffen, heiten, memmen, pakes en beppes. En fansels ek om sels te lêzen. Moai skreaun en fantastysk yllustrearre troch in seleksje fan Fryske keunstners en ien om utens.

Dit boek is mei mooglik makke troch stipe fan: Provinsje Fryslân, Hoekstra Viersen Steenedam, Fûns Mid Fryslân, Dorpsbudget / Pleatslik Belang, Stifting Grou, Rabo Clubsupport, Jan Roelof Geertsma Fonds, Stichting Siebold Foundation en Stichting Nieuwe Stads Weeshuis.

Tige tank!

Lear ús skriuwers kenne:

Lear ús yllustratoaren kenne:

  • Muorreskildering en foto op side 8: L.J. van Tuinen

  • Foarmjouwing: Vogelzang grafisch ontwerp

  • Produksje: Útjouwerij Louise

  • ISBN 978-90-833661-5-9

De nije ferhalen en gedichten binne ynsprutsen troch bekende Grousters.
Beharkje se hjirûnder:

Oftelrymke:
Skreaun troch Syds Wiersma
Ynsprutsen troch Annemieke Nijp

In pyama foar Sint Piter
Skrean troch Lida Dijkstra
Ynsprutsen troch Jan Feike Hoekstra

Wa hat de kâldste noas?
Skrean troch Vera Damhuis
Ynsprutsen troch Jaap Oostra, Marieke Leerink, Ria Roorda, Nynke de Groot en Leida Hemstra

Aldemar en de see-earn:
Skreaun troch Paul van Dijk
Ynsprutsen troch Bauke Hooghiemster

De hoed fan Aldemar
Skrean en ynsprutsen troch Hendrika Vis- de Ruiter

R-pad:
Skreaun troch Syds Wiersma
Ynsprutsen troch Jan Arends

R-pad:
Skreaun troch Syds Wiersma
Ynsprutsen troch Jan Arends

De kaai, de koer en de koekeloer:
Skreaun troch Lida Dijkstra
Ynsprutsen troch Wikje Slauerhoff

Firolien
Skreaun troch Hendrika Vis- de Ruiter
Ynsprutsen troch Sytske Jongsma

It hynder fan Sint Piter
Skreaun troch Elizabeth Vogelzang
Ynsprutsen troch Foppe de Haan

De Ferlerne Ferhalen fan de Alde Feanen
Skreaun troch Vera Damhuis
Ynsprutsen troch Aldemar