Loading Events

As Sint Piter yn Grou is sliept er yn syn sliepkeamer yn de Sint Pitertsjerke. Dizze prachtige keamer midden yn Grou wurdt spesjaal foar him klearmakke. Fanôf it momint fan oankomst kinne jo troch de gerdinen sjen oft syn bêd kreas opmakke is.

Jim kinne him dêr besykje op sneon 17 febrewaris fan 13.00 oant 15.30 oere. Kinst in moai petear ha mei Aldemar, de hannen skodzje of dyn moaiste teken- of knutselwurk meinimme.