Hoe machtich is dit? It mearke ‘Matilde’ is folslein ÚTFERKOCHT!!!

Der binne yn totaal 1200 kaarten ferkocht, dêrnjonken komme de skoalbern fansels ek noch sjen.

Wy binne tige grutsk en hawwe der sin oan!