Noch mar twa wiken en twa dagen oant Sint Piter wer yn Grou is. De heechste tiid dus om efkes te sjen hoe ‘t it mei him giet yn it nije Sint Pitersjoernaal:

Klik hjir om it earste part fan it sjoernaal te besjen!