Petrus in het land. Alle jierren fiert Grou yn febrewaris it Sint Piterfeest en yn dizze perioade ‘ ferbliuwt ‘ Sint Piter yn de konsistoarje fan de Sint Pitertsjerke. Bern komme by him en Aldemar op besite om fragen te stellen en tekeningen te jaan. Ek folgje we Joke Feijen, dy ‘t kadootsjes sammelet en útdielt oan bern fan gesinnen dy ‘t it net breed hawwe.