Hjoed stiet it artikel ‘ander licht op de feestmaand’ skreaun troch sjoernalist Bert Dijkstra yn de Telegraaf. Foar syn artikel gie er yn petear mei Peter van den Broek en Bauke Hooghiemster. De manlju fertelden ûnder oare oer it unike pipernútten resept dat Bakkerij Boonstra oernaam hat fan Bakkerij Andringa. Ek it feest fan de Joadske mienskip, Chanoeka, kaam oan bod.

Wolst it hiele artikel lêze? Klik op de links hjirûnder:
Kêst Telegraaf – linkerside
Kêst Telegraaf – rjochterkant