Loading Events

‘Kom takomm’ jier werom’

Op Sint Piter syn jierdei, 21 febrewaris, set Sint Piter wer ôf nei Spanje.

Tegearre mei jimme wolle wy se betankje foar in noflik Sint Piterfeest. Wy sjogge inoar by Hotel Oostergoo en swaaie se dêr wer út.